Kia Carstar

Kia Carstar

Kia Carstar I (с 1999 по 2003)

Kia Carstar I Компактвэн